Open brief aan de Nederlandse media

Dierenwelzijn, een woord dat we regelmatig voorbij zien en horen komen. Een onderwerp waar we in dit land veel waarde aan hechten en dit is terecht. In een ontwikkelde en welvarende maatschappij is het logisch dat dieren een andere rol vervullen in het dagelijks leven van heel veel mensen.

Helaas is het al vele jaren zo dat initiatieven om dit welzijn te verbeteren veelal stranden op de tekentafel. Dit is grotendeels het resultaat van weinig tot geen samenwerking en communicatie, hetgeen iets is waar Earth als netwerkorganisatie verandering in wil brengen. Een verandering als deze vereist visie, pragmatiek en vooral ook wederzijds respect. Een heel belangrijk gegeven hierbij is dat dierenwelzijn geen linkse of rechtse, politieke kleur heeft. Het overstijgt politieke opvattingen, kabinetsperiodes en emotionele lading, terwijl juist dat laatste de primaire reden is voor weinig ontwikkeling.

Zeer betreurenswaardig hierbij is dat door onze Nederlandse media bij voorkeur maar een enkele kant van het verhaal wordt belicht. Dit is meestal de opvatting van dierenrechtenorganisaties die graag gebruik maken van excessen en deze als hapklare brokken voorschotelen aan de pers die er dan ook nog graag een schepje bovenop doet zonder enige, inhoudelijke argumentatie. In een land waar dieren onderdeel uitmaken van de maatschappij zou dan ook de gehele maatschappij als dwarsdoorsnede, dezelfde kansen moeten krijgen hun verhaal te vertellen en veel belangrijker, deze met feiten te onderbouwen.

We hebben al snel de neiging om door te slaan, dit ook omdat sensatie verkoopt. Koek en ei is niet nieuwswaardig en toch vertegenwoordigt dat het overgrote deel van de dier houderij in Nederland. Sterker nog de mate waarin het onderwerp dierenwelzijn een rol speelt is maar weinig andere landen gegeven. Uiteraard is er ook in ons land veel ruimte voor verbetering en er is geen periode in het verleden geweest die zoveel mogelijkheden biedt dan het heden om dergelijke zaken goed te regelen. Een heldere uiteenzetting van de knelpunten en beschikbare oplossingen is zou een gezamenlijke missie moeten zijn van de sector, de overheid en het volk. De publieke opinie is daarbij een belangrijke schakel. Een goed geïnformeerde bevolking is de taak van de media die dit onbevooroordeeld zouden moeten doen. Helaas hebben we vanuit Earth meermaals tevergeefs een beroep gedaan op deze media, om de initiatieven te tonen die het welzijn concreet kunnen verbeteren, die excessen tot het verleden laten behoren en het welzijn naar een hoger plan moeten en kunnen brengen.

Een ontsnapte serval zoals deze vorige week in de pers is getoond is wederom het zoveelste voorbeeld van een eenzijdig verslagen verhaal. De nadruk wordt daarbij gelegd op potentieel gevaar, dat in de praktijk verwaarloosbaar blijkt als men de moeite neemt dit te onderzoeken. Maar in plaats van onderzoek te doen wordt er rijkelijk gerefereerd aan doodgebeten baby’s en ziektes als corona die plotseling worden verbonden aan het houden van exotische dieren, zonder enig bewijs of feitelijke onderbouwing. Het is een mening van een van de vele dierenrechtenorganisaties die economisch belang hebben bij een verbod of inbeslagnames. Welke belangen wegen zwaarder?
Overleg tussen houders van dergelijke dieren en deze organisaties komt nauwelijks tot stand omdat een van de twee een moreel verheven standpunt denkt te bezitten. De media toont daarbij alleen hun zijde van het verhaal.

De stappen die we kunnen zetten en willen zetten om welzijn een echte impuls te geven berust niet op een simpelweg verbod, maar juist op het vaststellen van duidelijke richtlijnen en wettelijke kaders. De sector is daar klaar voor en bereid toe, nu moet de rest volgen. Het zal niet altijd snel gaan en niet zonder overleg, maar elke stap voorwaarts is prijzenswaardig en dat begint bij visie en zoals gezegd pragmatiek. Als we dan ook de transparantie van de pers mogen omarmen zullen we zeer snel de dieren van dienst kunnen zijn.